Загальні результати

Наукові результати

Рішення оргкомітету конференції

Обговорення


1. ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Відповідно до наказу ДПА України від "30" січня 2003 р. №44 на базі Академії ДПС України відбулась Четверта міжнародна науково - практична конференція "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці".
Організаторами конференції традиційно виступили Державна податкова адміністрація України, Академія ДПС України, Київський національний економічний університет (КНЕУ), Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут" (КПІ).
При підготовці конференції зареєстровано:
1. Потенційних учасників - 327 чол.
2. Фактично прийняло участь -195 чол.
3. Кандидатів наук - 47 чол.
4. Докторів наук- 15 чол.
5. Здобувачів, аспірантів -55.
6. Викладачів ВУЗів України та спеціалістів різних галузей народного господарства - 78.
7. Іноземних учасників 3: Білорусія -2, США -1.
Виступили на пленарних та секційних засіданнях:
1. Академія ДПС України - 60 чол.
2. Науково-навчальний Центр ЮНЕСКО - 20 чол.
3. КНЕУ - 20 чол.
4. КПІ - 5 чол.
5. ТАНГ Тернопільська академія народного господарства -5 чол.
6. Фахівці ДПС України - 12 чол.
Значно зросла кількість зареєстрованих учасників секцій "Правове забезпечення інформаційних технологій" - 26 (21 теза) , "Інформаційні технології в освіті" - 44 (28 тез).
Позитивний результат для розвитку та впровадження нових наукових ідей в економічній сфері дає публікація тез конференції на WEB сервері nc.ufei.ukrsat.com. Тільки за період квітня-травня 2003 року моніторинг відвідувачів сервера показав ріст унікальних відвідувачів із 510 до 1057. Значну зацікавленість до конференції та інформаційного наповнення серевера щомісячно проявляють відвідувачі доменів 20 -25 країн, зокрема Росії, Німеччини, США, Нідерландів, Польщі, Литви, Канади, тощо.

2. НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Наукові результати доповідей конференції базуються на використанні системного підходу у дослідженнях економічних процесів, використанні сучасних інформаційних технологій, методів аналізу, синтезу, економіко-математичного моделювання.
Проблеми інформатизації податкової служби України та напрями їх реалізації були окреслені у пленарних доповідях заступника Голови ДПА України к.т.н. Росоловського В.М. "Стан і перспективи розвитку інформаційно-аналітичної системи державної податкової служби України", начальника лабораторії Центру проблем оподаткування д.е.н. Ріппи С.П. "Реляційні бази знань в адмініструванні податків".
Проблеми розвитку інформаційного суспільства та глобалізації економіки були висвітлені у доповіді ректора Академії ДПС України д.е.н. Мельника П.В., провідного наукового співробітника Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО д.е.н. Ревенко В.Л. " Глобалізація і економічний розвиток", завідувача кафеди інформаційних систем та технологій к.ф.-м.н. Яцишина Ю.В. "Перспективи розвитку інформаційних технологій з позицій системного аналізу".
Проблеми захисту інформації були висвітлені у доповіді "Проблеми супроводження адаптивних комплексних систем захисту інформації" професора НТУУ "КПІ" д.т.н. Широчина В.П.
Доповіді на секційних засіданнях відображали нові напрями розвитку інформаційних технологій в економічній сфері, освіті, юридичній практиці, оподаткуванні.
Значна увага у доповідях приділялась експертно-аналітичним інформаційним системам управління економічними суб'єктами, дослідженню критеріїїв оцінювання податкового навантаження на господарюючі суб'єкти, вирішенню задач оптимізації цільових функцій в умовах неповноти даних. Широко висвітлювались технології прийняття рішень, методи імітаційного моделювання, технології добування знань із баз даних (DataMining), імовірнісні автоматні моделі, сучасні технології в освітній галузі, банківській сфері.
Рішеннями секцій засвідчено постійну зацікавленість молодих науковців до секціної роботи, наявність доповідей із науковою новизною, що піднімає загальний науковий рівень конференції. Позитивним є регулярна робота наукової частини Академії ДПС України (Тарангул Л.Л., Мацелюх Н.П.), секретарів секцій (Редич О.В., Погорєловська І.Д., Журавський В.Л., Антоненко В.М.) із потенційними учасниками, рецензування керівниками секцій (Семирга М.І., Костіна Н.І., Антипов В.І., Ільченко М.О., Ріппа С.П., Яцишин Ю.В., Широчин В.П.) матеріалів та формування пропозицій щодо публікації статей у фахових виданнях.

3. РІШЕННЯ ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Академії ДПС України до 30.06.2003 р. опублікувати збірник матеріалів конференції відповідно до поданих керівництвом секцій рекомендацій. До кінця 2003 року у фахових виданнях НТУУ "КПІ", КНЕУ, Академії ДПС України опублікувати статті учасників відрецензованих у встановленому порядку та рекомендованих до друку керівництвом секцій. Відповідальні: Тарангул Л.Л. (Академі ДПС України), Ільченко М.Ю. (НТУУ "КПІ"), Ситник В.Ф. (КНЕУ).
2. Керіництву секції "Моделювання та інформаційні технології в оподаткуванні" організувати у грудні 2003 року науково-практичний семінар з метою систематизації наукових результатів I-IV конференцій для послідуючої розробки пропозицій щодо використання апробованих моделей у процесах підтримки прийняття рішень при адмініструванні податків, використання їх Департаментом розвитку і модернізації ДПС України при реінжинірингу бізнес-процесів функціональних підрозділів;
Відповідальні: Семирга М.І.(ДПА України), Костіна Н.І., Редич О.В. (Академія ДПС України)
3. Враховуючи важливість банківського сектору економіки України, вважати за доцільне залучати до участі у конференції провідних фахівців з банківських інформаційних технологій, підсилити рекламу конференції та доводити інформацію про неї до співробітників інформаційних підрозділів банків. Вважати доцільним стимулювати дослідження наукових закладів з наступних напрямків:
· Системного аналізу фінансового ринку при багатокритеріальних цільових функціях, конфліктних економічних інтересах і невизначеності доходів національної економіки;
· Розробки методик та інформаційних технологій для короткострокового та середньострокового прогнозування динамічних процесів в банківському бізнесі.
· Розробки методик інтелектуального аналізу діяльності банків на основі технології Data Mining. Відповідальні: Романенко В. Д. ННК "Інститут прикладного системного аналізу", Ситник Н.В. (КНЕУ)
4. Для побудови моделей податкових процесів зформувати вибірки знеособленої, опосередкованої інформації для використання в наукових дослідженнях; Відповідальний: Семирга М.І.(ДПА України).
5. З метою апробації аналітичних та імітаційних моделей процесів оподаткування провести моніторинг існуючих програмних засобів економіко-статистичного моделювання, імітації системної динаміки, імовірнісно-автоматного моделювання для їх придбання та послідуючого використання і апробації на інформаційній базі ДПС України; Відповідальні: Ситник В.Ф. (КНЕУ),Редич О.В., Скрипник А.В., Погорєловська І.Д. (Академія ДПС України).

6. Ввести у "Науковий вісник" Академії ДПС України розділ "Моделювання та інформаційні системи в економіці" та забезпечити відповідність складу його редколегії вимогам ВАК України. Відповідальні: Тарангул Л.Л., Ріппа С.П (Академія ДПС України).
7. Керівництву секції "Інформаційна безпека" спільно з Департаментом захисту інформації ДПА України узагальнити та систематизувати пропозиції науковців і практиків з метою оптимізації витрат на впровадження ефективних засобів та технологій захисту податкової інформації в системі ДПС України;
Відповідальні: Широчин В.П. (КПІ), Анкудович Г.Г (Департамент розвитку та модернізації ДПС України).

8. Вважати одним із основних засобів популяризації наукових результатів Конференції в У
країні та за рубежем висвітлення їх на WEB- сервері, витрати на підтримку якого здійснювати відповідно до кошторису. Відповідальному редактору серверу організувати віртуальний форум з обговорення рішень конференції та регулярно інформувати Голову організаційного комітету про статистику відвідувань та наявність доступу до нього із Інтернет.
Відповідальний Редич О.В. (Академія ДПС України)
9. Керівництву секцій провести роботу із зарубіжними науковими та навчальними закладами для залучення до участі у роботі секцій провідних спеціалістів відповідних галузей, для чого використати існуючі напрацьовані контакти через Управління міжнародних зв'язків ДПА України.
Відповідальні- керівники секцій.

10. Провести наступну конференцію "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці" у травні 2004 року, для чого необхідні номативні документи підготувати у вересні 2003 року.
Відповідальні :Тарангул Л.Л. (Академі ДПС України), Ільченко М.Ю. (НТУУ "КПІ"), Ситник В.Ф. (КНЕУ), керівники секцій, Семирга М.І. (ДПА України).

Оргкомітет

17. 05. 2003 р.

на головну

на початок