1. ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

На секції зареєструвалось 60 учасників, що у 1,5 раза більше попередньої конференції. Подано всього 40 тез: 22 у підсекцію "Інформаційні технології у оподаткуванні", 18 тез - у підсекцію "Економіко-математичне моделювання податкових процесів". У дискусіях та обговореннях доповідей прийняла участь більша частина авторів поданих тез.
На секційних засіданнях було заслухано 11 доповідей:
1. Організація розробки програмного забезпечення по мобілізації коштів до Державного бюджету за напрямами сплати як частини АІС "Облік податків та платежів". Гудков Сергій Васильович, Мороз Владислав Васильович, начальник відділу організації роботи регіонального центру, Ткаченко В.В. (Державна податкова адміністрація в Черкаській області)
2. Построение распределенной информационной системы налоговой службы Украины. Бездоленко Константин Эдуардович; Заспа Н.А.; Мокрый В.С.; Лаюк Н.А.; Майстренко А.В. (ГНА в Черкасской области)
3. Нейро-автоматне моделювання - новий метод податкового прогнозування. Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор.(Академія ДПС України), Сучок Сергій Володимирович, співробітник інформаційно-обчислювального центру (Національний університет ім. Тараса Шевченка).
4. Антикоррупционные информационные системы. Мейтус Владимир Юльевич, к.ф.-м.н., (Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем НАН и МОН Украины).
5. Фіскальний аспект реформування прибуткового податку з громадян. Скрипник Андрій Васильович, к.е.н., доцент, професор кафедри вищої математики і математичних методів в економіці Академії ДПС України, Бєляєв Володимир Володимирович, начальник Департаменту по адмініструванню акцизного збору ДПА в АР Крим.
6. Удосконалення системи управління податкової служби районного рівня на базі системи підтримки та прийняття рішень. Панасенко Тетяна Вікторівна (ДПА в Одеській області).
7. Обзор информационного обеспечения налоговой службы Украины. Сипатова Людмила Петровна, заместитель начальника Управления информатизации и учета. Москалев Василий Эдуардович, главный госналоговый инспектор отдела ведения интегрированного банка данных Управления информатизации и учета. (ГНА в Донецкой области).
8. Про доцільність оподаткування прибутку підприємств за регресивною системою. Кігель Володимир Романович, к.е.н., доцент (Київський економічний інститут менеджменту).
9. Диагностика живучести теневого бизнеса. Тимонин Юрий Александрович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой экономической кибернетики, Копчинская Ванда Валентиновна, ст. преподаватель, соискатель , Павловский Александр Дмитриевич, ст. преподаватель, Рудченко Александр Петрович, аспирант (Иститут предпринимательства и современных технологий).
10. Идеальная экономическая система. Тимонин Юрий Александрович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой экономической кибернетики (Институт предпринимательства и современных технологий).
11. Ігровий підхід та пропозиції до зменшення рівня корумпованості. Гацька Людмила Павлівна, к.е.н., доцент; Скрипник Андрій Васильович, к.е.н., доцент (Академія ДПС України).

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ І ПРОПОЗИЦІЇ

Секція рекомендує:
1. Авторам матеріалів, вказаних у Додатку підготувати статті для публікації у фахових журналах "Науковий вісник " Академії ДПС України, "Вісник податкової служби";
2. Подати до друку у збірнику матеріалів конференції відрецензовані тези відповідно до переліку, наведеному у програмі конференції;
3. Систематизувати наукові результати конференції та подати їх Департаменту модернізації і розвитку ДПС України для апробації та інтеграції в корпоративній інформаційній системі, у процесах модернізації бізнес-процесів та організаційної структури податкової служби України;
4. Для побудови моделей податкових процесів зформувати вибірки знеособленої, опосередкованої інформації для використання в наукових дослідженнях;
5. З метою створення експертно-аналітичних систем ДПС України при моделюванні процесів оподаткування використовувати імовірнісно-автоматні та нейромоделі.
6. З метою моделювання механізмів детінізації економіки розвивати і використовувати функціональні моделі бізнесу.
7. Провести наступну конференцію "Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці" у травні 2004 року, для чого необхідні номативні документи підготувати у вересні 2003 року.

3. ВИСНОВКИ

1. Наукові результати висвітлені на засіданнях секції, базуються на використанні системного підходу у дослідженнях економічних процесів, використанні сучасних інформаційних технологій, методів аналізу, синтезу, економіко-математичних методів.
2. Результати досліджень показують, що підвищення ефективності функціонування податкової системи держави, здійснення податкової політики можливо досягнути при широкому використанні сучасних засобів імітації трансформаційних процесів, що уможливлює оцінювання можливих ризиків отримання негативних результатів та введення відповідних кректив на початкових етапах без експерементів на економіці дережави.
2. Вважати необхідною умовою отримання значимих науково-практичних результатів у дослідженнях проблем оптимізації податкової системи держави залучення до роботи у секції широкого кола вітчизняних та зарубіжних науковців. Для цього рекомендується посилити популяризацію наукових результатів Конференції в Україні та за рубежем, висвітлення їх на WEB сервері конференції. Редакційній колегії серверу здійснювати наповненння та підтримку серверу відповідно до кошторису конференції та регулярно інформувати Голову організаційного комітету про статистику відвідувань та наявність доступу до нього із Інтернет.

Голова оргкомітету конференції,
керівник секції "Моделювання та інформаційні
технології у оподаткуванні" Росоловський В.М.

Заступник Голови оргкомітету Семирга М.І.
Заступник Голови оргкомітету Костіна Н.І.
Секретар секції Редич О.В.

Додаток 1.

Рекомендації секції "Моделювання та інформаційні технології в оподаткуванні" щодо публікацій у фаховому журналі "Науковий вісник " Академії ДПС України, "Вісник податкової служби" виступів та тез, що відзначаються науковою новизною:

І. У "Науковий вісник"Академії ДПС України:
Підсекція "ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОПОДАТКУВАННІ"
1.Стан і перспективи розвитку інформаційно-аналітичної системи державної податкової служби України
Росоловський Володимир Миколайович, к.т.н., заступник Голови ДПА України.

2. Нейро-автоматне моделювання - новий метод податкового прогнозування
Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор,
(Академія ДПС України)
Сучок Сергій Володимирович, співробітник інформаційно-обчислювального центру
(Національний університет ім. Тараса Шевченка)

3. Імовірнісно-автоматне моделювання страхових процесів
Позднякова Людмила Олексіївна
(Академія ДПС України)

4. Розробка програмного комплексу для виявлення фактів ухилення від сплати податків суб'єктами підприємницької діяльності з використанням засобів та методів інтелетуальних систем
Яцишин Юрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент
(Академія ДПС України)
Клименко Іллона Вікторівна, к.ф.-м.н., доцент
(Українська Академія державного управління при Президентові України)

Підсекція "ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАТКОВИХ ПРОЦЕСІВ"

5. Про доцільність оподаткування прибутку підприємств за регресивною системою
Кігель Володимир Романович, к.е.н., доцент
(Київський економічний інститут менеджменту)

6. Оптимизация процесса снижения налогового бремени в экономике Украины
Букач Борис Александрович
(Севастопольский национальный технический университет)

7. Идеальная экономическая система
Тимонин Юрий Александрович, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой экономической кибернетики.(Институт предпринимательства и современных технологий)

8. Моделювання податку з прибутку юридичних осіб
Жадлун Анатолій Олексійович, к.е.н., доцент
(Академія ДПС України)
Жадлун Зінаїда Олексіївна, к.е.н., доцент
(Національний аграрний університет)

9. Динамічна модель впливу зміни сукупної ставки оподаткування на податкове зобов'язання платника податку
Редич Олександр Володимирович, начальник інформаційно-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів ДПС України
(Академія ДПС України)

10. Моделювання податку на додану вартість як важлива складова системи антикризового управління підприємством
Минчинська Ірина Василівна, аспірантка
(Академія ДПС України)

ІІ. У "Віснику податкової служби":
11. Визначення імовірності платоспроможності платників податків у середовищі інформаціної системи обласного рівня (АІС ОР)
Семирга Михайло Іванович, начальник Департаменту автоматизації процесів оподаткування ДПА України
Редич Олександр Володимирович, начальник інформаційно-методичного відділу Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Академії ДПС України

12. Ігровий підхід та пропозиції до зменшення рівня корумпованості
Гацька Людмила Павлівна, к.е.н., доцент;
Скрипник Андрій Васильович, к.е.н., доцент
(Академія ДПС України)


Голова оргкомітету конференції,
керівник секції "Моделювання та інформаційні
технології у оподаткуванні" Росоловський В.М.

Заступник Голови оргкомітету Семирга М.І.
Заступник Голови оргкомітету Костіна Н.І.

Секретар секції: Редич О.В.

на головну

на початок