Доповіді відображали весь спектр інформаційних технологій, що впроваджуються у різних сферах ринкової економіки. Запропоновані наукові розробки розглядали основні напрями розвитку інформаційних технологій в автоматизації управління підприємством, державним відомством, створення корпоративних інформаційних систем.
Учасники конференції відзначили, що сьогодні відсутні ґрунтовні вітчизняні теоретичні дослідження використання інформаційних систем для стратегічного управління економікою. Характерним для доповідей на секційному засіданні є зміна наукових орієнтирів у бік аналітичних систем, інформаційного забезпечення економічних процесів України та напрями їх реалізації.
Учасники роботи секції звернулися до організаторів з пропозицією проводити більш дієву рекламу своєї конференції для залучення на неї більшого кола фахівців в сфері розробки та впровадження інформаційних технологій.
Учасники конференції відзначили, що попри відомі труднощі та дії, направленні на усунення України як конкурента з міжнародного ринку інформаційних продуктів, вона ще зберегла досить високий потенціал наукових досліджень в галузі інформаційних технологій в економіці та бізнесі.
При проведені конференції такого рівня доцільно проводити рецензування тез та розмежувати теоретичні і прикладні розробки за окремими секціями. При цьому надавати переваги висвітленню вітчизняних розробок та їх практичному застосуванню в Україні.
Подано матеріалів на виступ - 50, заслухано доповіді всіх бажаючих. Секція відзначає добру роботу організаційного комітету у цілому.
Пропозиції секції:
1. Протягом всього року широко рекламувати конференцію не тільки для країн ближнього зарубіжжя, але і для інших країн (Польща, Англія, США та інші).
2. Підтримати пропозиції секції щодо публікації тез та доповідей у відповідності із рекомендаціями керівництва секції.
3. Продовжити адміністрування віртуального форуму конференції на WEB-сторінці nc.ufei.ukrsat.com з метою постійного моніторингу стану наукових розробок у галузі інтелектуального аналізу економічної інформації, систем підтримки прийняття рішень, підтримки контактів між учасниками конференції.
4. Рекомендувати для друку у матеріалах ІV міжнародної науково-практичної конференції:
Алгоритми виходу з локальних екстремумів в економічних задачах комбінаторного типу
Базилевич Р.П., д.е.н., професор, академік АІН України, завідувач кафедри програмного забезпечення, Базилевич П.Р., менеджер (Державний університет "Львівська політехніка")
Щодо аналізу фінансових програм
Домрачев Володимир Миколайович, к.ф.-м.н. (Національний банк України), Ревенко Валерій Лук'янович, д.е.н., професор (Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та МО України)
Комп'ютеризована система для вивчення впливу господарської діяльності підприємств на соціо-екологічнє середовище
Барткова Л.М., викладач кафедри моделювання та оптимізації економічних систем і процесів (Тернопільська академія народного господарства)
Використання локальних і глобальних мереж для обробки статистичної інформації
Годунов.М., к.е.н., доцент (Київський національний університет)
Електронний магазин і відвідувачі
Береза А.М., к.е.н., професор (Київський національний економічний університет)
Віртуальні офіси: використання та можливості створення
Козак Ірина Антонівна, к.е.н., доцент, (Київський національний економічний університет)
Методи оцінки економічної ефективності інвестицій у побудову корпоративних інформаційних систем
Мартинович О.М., аспірант; Гордієнко І.В., к.е.н., доцент (Київський національний економічний університет)
Проблеми розвитку інформаційних систем у державному менеджменті
Каранфілов М.С., ст. викладач (Київський національний економічний університет)
Застосування інформаційних технологій - пріоритетний напрям удосконалення фінансового контролю
Касьяненко Л.М., начальник Видавничого центру, Касьяненко М.М., к.с.н., доцент (Академія ДПС України).
Методи та програмні засоби підготовки маркетингових рішень щодо сегментації ринку
Пінчук Н.С., к.е.н., доцент; Орленко Н.С., к.е.н., доцент, (Київський національний економічний університет)
Інформаційні технології як фактор розвитку світової економіки
БридунН.В., аспірантка, Леміш А.М., аспірант (Академія ДПС України)
Система інформаційного забезпечення процесу підготовки проекту Закону України про державний бюджет України
Омелян О.С. (Академія ДПС України)
Методика системного дослідження діяльності провайдера на ринку INTERNET
Корольов О.А., д.е.н., професор, Корж Р.В., здобувач (Київський національний торговельно-економічний університет)
Комп'ютерні технології в плануванні аграрного бізнесу
Тесленко Г.С., к.е.н., доцент (Київський національний економічний університет)
Моделювання інформаційної системи економічної безпеки підприємства
Петренко Людмила Миколаївна, (Київський національний економічний університет)
Організація інформаційного забезпечення планування виробництва продукції з розвиненою схемою технологічний переробок
Рухадзе І.В., м.н.с. (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України)
Оптимізація логістичного ланцюга збуту ваг.
Ємченко Є.В., аспірант (Київський національний економічний університет)
Визначення витрат на ТІ-інфраструктуру при здійсненні інформаційного інжинірингу бізнесу.
Кірільєвніна О.О., аспірантка (Київський національний економічний університет)
Місце інформаційних систем у моделюванні логістичних процесів
Бережна Л.В., старший викладач, (Черкаський державний технологічний університет)
Розвиток інформаційних технологій на страховому ринку України
Ткаченко Н.В. (Черкаський державний технологічний університет)
Інформаційні інтелектуальні технології в управлінні фінансовою діяльністю
Дербенцев В.Д., к.е.н., асистент; Семенов Д.Є., асистент, (Київський національний економічний університет)
Финансовая система віртуального предприятия: распределение рисков
Дзядык Ю.В., к.ф-м.н., с.н.с. (Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України)
Визначення концептуальних засад застосування обліково-інфомаційних технологій при запровадженні моніторингу обігу грошових коштів
Безрученко В.С., к.ф-м.н., доцент, с.н.с Науково-дослідного центру з проблем оподаткування (Академія ДПС України)
Сучасні інформаційні технології для підтримки інвестиційних рішень в антикризовому управлінні підприємством
Степаненко О.П. (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України)
Загальний підхід до впровадження системи антикризового управління на підприємстві
Тимашова Л.А., к.е.н. (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України)
Питання взаємодії на інформаційно-аналітичного забезпечення місцевих органів виконавчої влади та органів податкової служби
Квасов В.М., к.т.н., с.н.с., Россов П.Б., к.т.н., с.н.с. (Інститут телекомунікацій і глобального простору НАН України), Цимбалюк В.С., к.ю.н., начальник відділу Науково дослідного центру з проблем оподаткування (Академія ДПС України)
Вплив інформації на інноваційно-інвестиційний розвиток
Юрковська Л.В., Чимбай С.В. (Інститут економічного прогнозування НАН України)
Проблеми при впровадженні інтегрованих інформаційних систем на підприємствах
Дубчак Л.В., ст.. викладач, Сафронова І.О., ст.. викладач, Свириденко В.Ю., ст.. викладач (Академія ДПС України)
Агентно-орієнтований підхід - новий напрям створення інформаційних систем на підприємствах
Гужва В.М., ст. Викладач, (Київський національний економічний університет)
Обмін даними в розподіленій інформаційній систем із застосуванням XHL-технологій та протоколу SOAP
Грищенко В.І., член-кор. АТН, директор, Крищенко С.М., м.н.с., Урсатьєв О.А., к.т.н., с.н.с. (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України)
Інтеграція баз даних при побудові корпоративних моделей управління підприємством
Литвин Д.А., аспірант, (Київський національний економічний університет)
Формування оцінки гармонійності структури персонального штату організації
Понятовський В.М., здобувач (Тернопільська академія народного господарства)
Формування концептуальної моделі електронної комерції
Ткаченко І.С., д.е.н., професор; Ткаченко В.А., к.п.н., доцент, (Тернопільська академія народного господарства)
Інформаційні технології управління бізнес-процесами віртуального підприємства
Тур Л.П., к.ф-м.н., с.н.с., Бондар Л.А., головний інженер-математик, Музальова В.О., головний інженер-програміст, Таран Л.Ю., головний інженер програміст, Яковенко Л.О., головний інженер-програміст (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України).
Виртуализация управления как новая технологія управления производством.
Мейтус В.Ю., к.ф-м.н. (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України).
Асиметричність у розділі інформації
Іванова Л.І., Краснова Т.Д., к.т.н., доцент (Академія ДПС України)
Многопроцессорные вычислительные системы. Повышение производительности серверных платформ
Карпинский Е.А. (ГНА в Одесской области)
Аналіз та прогнозування платежів до бюджетів різних рівнів
Солдатенко Оксана Володимирівна, к.е.н., (Академія ДПС України)
Особливості ціноутворення на ринку інформаційних послуг
Білошицька О.В. (Академія ДПС України)
Становлення венчурного фінансування як основи інформаційного розвитку економіки України.
Кушніренко П.Б., аспірант (Академія ДПС України)
Науково-технічні інновації - головний фактор стійкого інформаційного розвитку економіки України.
Лола А.А. (Академія ДПС України)
Особливості контролю розрахунків пластиковими картками.
Калюга Є.В. (Академія ДПС України)
Електронна фінансова звітність та особливості її контролю.
Калюга О.В. (Академія ДПС України)
Информационное сопровождение проекта организации работы флота
Лапкін О.І., к.е.н., (Одеський національний морський університет)
5. Клопотатися про друк у фаховому журналі "Науковий вісник АДПСУ" кращих виступів:
Комп'ютеризована система для вивчення впливу господарської діяльності підприємств на соціо-екологічнє середовище
Барткова Л.М., викладач кафедри моделювання та оптимізації економічних систем і процесів (Тернопільська академія народного господарства)
Методика системного дослідження діяльності провайдера на ринку INTERNET
Корольов О.А., д.е.н., професор, Корж Р.В., здобувач (Київський національний торговельно-економічний університет)
Організація інформаційного забезпечення планування виробництва продукції з розвиненою схемою технологічний переробок
Рухадзе І.В., м.н.с. (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України)
Оптимізація логістичного ланцюга збуту ваг
Ємченко Є.В., аспірант (Київський національний економічний університет)
Визначення витрат на ТІ-інфраструктуру при здійсненні інформаційного інжинірингу бізнесу
Кірільєвніна О.О., аспірантка (Київський національний економічний університет)
Финансовая система віртуального предприятия: распределение рисков
Дзядык Ю.В., к.ф-м.н., с.н.с. (Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України)
антикризовому управлінні підприємством
Степаненко О.П. (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України).
Загальний підхід до впровадження системи антикризового управління на підприємстві
Тимашова Л.А., к.е.н. (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України)
Інформаційні технології управління бізнес-процесами віртуального підприємства
Тур Л.П., к.ф-м.н., с.н.с., Бондар Л.А., головний інженер-математик, Музальова В.О., головний інженер-програміст, Таран Л.Ю., головний інженер програміст, Яковенко Л.О., головний інженер-програміст (міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційний технологій та систем НАН України та МОН України)

Яцишин Юрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України

Сафронова Ірина Олексіївна, ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України

на головну

на початок