У процесі роботи секції значна увага приділена оперативно-аналітичним інформаційним технологіям, дослідженню баз знань, сховищ даних і веб-технологій та вирішенню задач оптимізації. Широко висвітлювались методи імітаційного моделювання, технології датамінінг і теорії систем підтримки прийняття рішень.
При обговоренні наукових матеріалів з боку доповідачів секції засвідчено постійну зацікавленість молодих науковців до секційної роботи, наявність доповідей із науковою новизною, що піднімає загальний науковий рівень конференції. Учасниками секційних засідань сформульовані наступні загальні рекомендації щодо організації і проведення конференції:
1. У зв'язку з труднощами створення окремого видання наукових матеріалів конференції (фінансовими і методологічними (спец. видання не є фаховою публікацією) розглянути питання стосовно публікації найкращих доповідей конференції в поточних наукових збірниках Академії ДПС України, КНЕУ і КНТУУ "КПІ".
2. Створити окрему тематичну рубрику "Моделювання та інформаційні системи в економіці" у журналі "Науковий збірник Академії ДПС України".
3. Продовжити обговорення на віртуальному форумі конференції варіанти оновлення назв окремих секцій: електронна податкова служба, інформаційне право, віртуальні фінансові і банківські системи, інформаційне суспільство і електронний бізнес, інформатизація освіти та бази знань, безпека і гуманізація кіберпростору.

За результатами обговорення наукових доповідей секція вважає за доцільне рекомендувати на опублікування у збірнику матеріалів конференції наступні тези:
Моделі метатекстових реляційних баз знань
Ріппа С.П., д.е.н., професор, Академія ДПС України
Оценка деятельности органов ГНС и их работников как основа для принятия управленческих решений
Панюков В.С., д.филос.н., профессор, зав.лабораторией, Академия ГНС Украины
Проблеми створення групових систем підтримки прийняття рішень
Гордієнко І.В., к.е.н., доцент, КНЕУ
Дослідження системи підтримки прийняття рішень з ІТ-проектів
Денісова О.О., к.е.н., доцент, КНЕУ
Дослідження підходів до створення сховищ даних
Денісова О.О., к.е.н., доцент; Галяпа О.В., аспірант; КНЕУ
Використання Веб-технології при побудові ІС для забезпечення зниження витрат на впровадження та супроводження
Карабанов В.В.,КНЕУ
Сучасні методи та інструменти в корпоративному управлінні фінансами
Козак І.А., к.е.н., доцент; Мартинович Т.П., аспірантка; КНЕУ
Комплексна система економіко-математичної підтримки прийняття макроекономічних рішень вітчизняної нафтогазової компанії
Краснюк М.Т., к.е.н., КНЕУ
Методи та комп'ютеризовані засоби аналізу інформації для ефективного керування портфелем фінансових інструментів
Орленко Н.С., к.е.н., КНЕУ
Виконавчі інформаційні системи
Ситник В.Ф., д.е.н., професор, КНЕУ
Методи підтримки прийняття рішень щодо інформаційних технологій
Погорєловська І.Д., к.е.н., доцент, Академія ДПС України
Групові системи підтримки прийняття рішень як перспективний інструмент консалтингового бізнесу
Ситник В.Ф., д.е.н., професор; Дубровіна А.В.; КНЕУ
Проблеми побудови сучасних автоматизованих інформаційних систем управління малим підприємством
Супрунюк Ю.І., асистент кафедри інформаційних систем в економіці, КНЕУ
Один з підходів до розробки системи підтримки прийняття рішень при економічно-раціональному управлінні об'єднаннями сільськогосподарських товаровиробників
Духота Є.В., інженер-програміст, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України
Прийняття рішень у проектному менеджменті
Лендюк Т.В., аспірант, ТАНГ
Особливості використання реляційних систем управління базами даних у локальних та корпоративних мережах
Іванова Т.С., Академія ДПС України
Про уніфікацію інформаційних систем управління
Устенко А.О., к.е.н., професор, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Cистеми інтелектуального аналізу даних, які застосовуються у фінансах
Курков М.С., к.е.н., старший викладач, КНЕУ
Інформаційні технології в управлінні інвестиційними проектами
Калач Г.М., к.е.н., доцент, Академії ДПС України
Реформування інформатизації систем пенсійного забезпечення на основі сховищ даних
Ріппа М.Б., ст. викладач, ТАНГ
Прогнозирование цен и объема продаж: символьное решение уравнений рыночного равновесия
Дзядык Ю.В., к.ф.-м.н., с.н.с., Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем НАН Украины и МОН Украины
Дискримінантна модель оцінки ризику кредитного портфеля
Терещенко Т.О., к.е.н., професор, КНЕУ
Аналіз показників грошово-кредитної політики Нацбанку України з використанням методів DATA MINING
Козак І.А. к.е.н., доцент; Чубукова І. О., аспірантка; КНЕУ
Динаміка та структура консолідованого рахунку "Підприємств" в Україні в 1989-2000 роках
Кулик В.В., к.е.н., н.с., Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій і систем НАН України і МОН України
Імітаційне моделювання фондового ринку України
Костіна Ніна Іванівна, д.е.н., професор,Академія ДПС України; Марахов К.С.,
ТОВ "Центр економічних ініціатив"
Оптимізація в задачах розбиття складних економічних систем
Базилевич П.Р., здобувач, Національний університет "Львівська політехніка"
Економіко-математичне забезпечення діяльності менеджера маркетингового відділу підприємства при плануванні та опануванні бюджету з реклами та стимулювання збуту
Ткаченко І.І., здобувач, ТАНГ
Використання Data Mining у корпоративних інформаційних системах
Татарчук М.І., к.е.н., КНЕУ
Об'єктно-орієнтована концепція як ефективний підхід до формування архітектури системи підтримки прийняття рішень (СППР)
Бордюг Б.М., аспірант, КНЕУ
Інформаційна взаємодія у процесах постачання підприємств роздрібної торгівлі
Громяк С.І., к.е.н., асистент, Львівський національний університет ім. Івана Франка
Технологія проведення прогнозних розрахунків в умовах об'єктивної та суб'єктивної невизначеності
Галузинський Г.П., к.т.н, доцент, КНЕУ

Керівники секції "Системи підтримки прийняття рішень":
Ситник В.Ф., професор, д.е.н.
Ріппа С.П., професор, д.е.н.
Погорєловська І.Д., доцент, к.е.н.

на головну

на початок