В.Р. Ковальчук,
А.І. Суббот,
А.І. Жаров

Академія ДПС України

  • ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ - ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ПОДАТКІВЦЯ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Людина не виховується частинами,
вона створюється синтетично
всією сумою впливів,
яким вона піддається.
А.С. Макаренко

З розвитком науки та нових комп'ютерних технологій людству відкривається світ необмежених інформаційних можливостей.
У наш час швидкого розвитку інформаційних технологій великого значення набуває проблема автоматизації обробки даних, швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування, якими оперує податкова служба.
Головною метою інформатизації на кафедрі бойової та спеціальної фізичної підготовки є підготовка професорсько-викладацького складу та курсантів до повноцінної, плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності безперервної освіти, а також вирішення завдань органів державної податкової служби України та ГУПМ ДПА України з урахуванням специфіки професійної діяльності працівника податкової міліції.
Реалізація головної мети інформатизації кафедри передбачає досягнення таких цілей, як:
o формування духовно-моральних якостей, ціннісних орієнтацій - честі і гідності особистості податківця, а також інформаційної культури курсантів, співробітників та професорсько-викладацького складу з урахуванням специфіки професійної та спеціальної підготовки;
o рівнева та профільна диференціація навчально-виховного процесу з метою максимально повного, всебічного розвитку фахівців-податківців, розкриття їх творчого потенціалу та сприяння самореалізації особистості;
o удосконалення управління інформаційними процесами;
o підвищення ефективності наукових досліджень з урахуванням комплексної теми наукового дослідження кафедри та впровадження їх у податкову практику.
Складовими загальної інфраструктури та інформаційних ресурсів системи кафедри, які потребують розробки або вдосконалення, є: а) комп'ютерна база нормативно-правових документів; б) вивчення та впровадження нормативно-правового та організаційно-методичного наукового матеріалу для професійного й ділового забезпечення навчально-виховного процесу кафедри; в) створення бази даних навчальної, виховної, методичної та нормативно-правової інформації; г) формування банку даних забезпечення предметно-методичних секцій кафедри навчально-методичною, науковою та спеціальною літературою нового покоління; ґ) індустрія прикладного програмного забезпечення навчального призначення (електронні підручники, педагогічні програми засобів, інструментальні середовища, комп'ютерні системи тощо); д) державна система сертифікації прикладними програмними засобами навчального призначення (ППЗ); е) загальнодержавна система дистанційної освіти; є) навчально-методична та наукова література з урахуванням інформаційних технологій навчання; ж) наявність комп'ютерних програм із психологічною, педагогічною, психофізіологічною спрямованістю, необхідною професорсько-викладацькому складу кафедри для виконання вимог ГУПМ ДПА України до підготовки нових кадрів; з) національна (академічна) система освітніх бібліотечно-інформаційних центрів - медіатек із переведенням всіх наявних фондів у електронне подання з підключенням до всесвітньої мережі Інтернет; и) впровадження корпоративної телефонної мережі; і) державний фонд психолого-педагогічних програмних засобів різноманітного призначення; ї) використання єдиної комп'ютерно-орієнтованої технології збирання та опрацювання управлінської інформації; й) впровадження автоматизованого робочого місця керівника структурного підрозділу (кафедри).
Високі інформаційні технології висувають особливі вимоги до формування ціннісних орієнтацій - честі і гідності особистості податківця, а також до його духовно-моральних, етичних якостей, таких як обов'язок, совість, авторитет, сила колективу, громадська думка, традиції тощо.
В умовах впровадження сучасних інформаційних технологій на кафедрі бойової та спеціальної фізичної підготовки значна увага приділяється формуванню ціннісних орієнтацій співробітника податкової міліції, зокрема духовно-моральних. Мораль відзначається універсальним характером у галузі виховання людини, оскільки пов'язана з усіма елементами внутрішнього світу особистості та міститься в усіх видах діяльності людини.
Головною метою податкового виховання є формування високих морально-професійних якостей особового складу. У чому ж це виражається?
По-перше, виховання співробітників податкової міліції визначається присягою та статутами (наказами та директивами ГУПМ ДПА, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів, Верховної Ради, Президента Ук-раїни). По-друге, управління моральним розвитком передбачає координацію впливу таких факторів, що формують особистість, як соціальне середовище, нові технології навчання та виховання, особиста здатність податківця до самовиховання. По-третє, оволодіння основами моралі та етики забезпечує вироблення в усіх податківців високих моральних якостей - чесності та правдивості, відданості, моральної чистоти. Без цих якостей не можна посправжньому виконувати свій податковий обов'язок перед державою.