Підсумки проведення 
Першої міжнародної
науково-практичної конференції
Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі
3 - 6 травня 2000р., Академія ДПС України, м. Ірпінь


ОСНОВНІ ПІДСУМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

    Перший важливий підсумок проведення конференції – це висока активність науковців і практиків, що фактично підтвердила правильність обраної концепції її підготовки та її проведення. У підготовчий період до оргкомітету надійшло майже 200 тез, які були опубліковані на Web-сторінці інформаційного серверу Академії ДПС України (www.ufei.ukrsat.com) та у збірнику тез, що був рекомендований до друку вченою радою Академії та виданий за сприяння Національного банку України, АППБ "Аваль", консалтингової компанії "Barents Group".

    Безпосередню і активну участь в організації інформаційних серверів взяли: “Barents Group”, інформаційні служби ДПА України, провайдери “Ukrsat” і “Lacky Net”.

    Відбувся також віртуальний форум, вперше організований в інформаційному просторі ДПС України, мета організації якого полягає в активізації роботи та розвитку інфраструктури інформаційних служб ДПА, обговоренні секційної тематики конференції та вирішенні організаційних питань щодо її проведення.

    У період проведення віртуального форуму на Web-сторінці www.iitc.com.ua зареєструвалось більше 120 осіб для участі у дискусіях, проведено більше 5000 сеансів інформаційних обмінів, повідомлень e-mail, діалогів, довідок.

   Оргкомітет виражає щиру подяку всім учасникам віртуального форуму за активну роботу і конструктивне спілкування, що суттєво допомогло в організації конференції. Створена база даних і база знань є основою для подальшої обробки наукових матеріалів, публікації наукових статей і продовження співпраці учасників після конференції.

   Особливо слід відзначити високий науково-рейтинговий рівень учасників конференції : більше 80% - це кандидати і доктори наук, академіки, члени-кореспонденти, топ-менеджери і керівники вищих рівнів (у тезах і доповідях зареєструвалось 138 докторів і кандидатів наук, академіків та членів-кореспондентів). Приємно, що активну участь у конференції взяли молоді вчені – аспіранти і докторанти, що також є позитивним здобутком.

    Підготовка конференції з використанням сучасних засобів електронного зв’язку, мережі Internet та віртуальний форум дозволили висвітлити певні проблеми ринків інформаційних продуктів та послуг в Україні – це відставання розвитку інфраструктури інформатизації від потреб ринкових перетворень, недостатня забезпеченість учасників конференції засобами комп’ютерної техніки та програмними засобами, ігнорування користувачами законів ліцензування та авторського захисту інтелектуальних продуктів та програмних засобів, низький рівень оплати праці підрозділів інформатики державних установ.

    Конференція стала визначним етапом у розвитку інформатизації фінансово-кредитних установ України, постійно-діючим форумом із проблем впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі України.

   Учасники конференції відзначили, що попри відомі труднощі та дії, направленні на усунення України як конкурента з міжнародного ринку інформаційних продуктів, вона ще зберегла досить високий потенціал наукових досліджень в галузі інформаційних технологій в економіці та бізнесі.

Водночас конференція засвідчила, що у цих дослідженнях відсутня системність.

    Відсутні грунтовні дослідження щодо проблем, які життєво необхідні для вирішення кардинальних питань економічної політики, але вимагають високого ступеня координації та фінансування.

До таких проблем, наприклад, відносяться:

принципові засади та розрахунок оптимального рівня оподаткування підприємств різних галузей, що сприяв би розвитку економічного потенціалу України;
кому і в яких випадках надавати податкові пільги;
оподаткування підприємств, які працюють в галузі ризикового бізнесу (передові технології, нові невизначені ринки тощо);
як створити системи моніторингу за видатками, як ця система мусить взаємодіяти з податковими службами.
На кожне з цих питань необхідна компетентна наукова відповідь, яку можна отримати лише як результат комплексного, чітко з координованого дослідження.

    Узагальнюючи результати роботи наукових секцій конференції та пропозиції за результатами секційних доповідей можна відмітити наступне:

Секція “Інформаційні технології та системи в оподаткуванні”

    Характерним для доповідей на секційному засіданні є зміна наукових орієнтирів у бік аналітичних систем, інформаційного забезпечення податкового менеджменту, систем підтримки прийняття рішень у процесах оподаткування, інтегральних методів у підходах до розвитку податкової реформи і впровадження експертних систем у підрозділах податкової служби. Концептуальні проблеми інформатизації податкової служби України та напрями їх реалізації були сформульовані у доповідях заступника Голови ДПА України Росоловського В.М., ректора Академії ДПС України Мельника П.В.

    Наукові ідеї та розробки, що презентувались у доповідях на конференції можуть бути рекомендовані для більш детального вивчення що-до використання при створенні єдиної інформаційної системи податкової служби. Запропоновані методи та моделі створення експертно-аналітичних систем можуть розглядатись як наукова база для створення систем оперативного аналізу даних, побудови на їх основі систем підтримки прийняття рішень у процесах адміністрування податків.

    Надзвичайно важливе значення для реалізації обраної концепції модернізації інформаційної системи ДПС України має і буде мати підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, особливо у вивченні нових технологій обробки та аналізу інформації. Тому важливою є робота секції інформаційних технологій в освіті, на якій пропонувались конкретні рішення щодо використання у системі підготовки та перепідготовки кадрів для податкової системи елементів дистанційної освіти, ком’ютеризованих систем тестування слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів Академії ДПС України.

    Секція “Банківські інформаційні системи, фінанси,страхування, ринок цінних паперів”

    У розвитку інформаційних систем банківських та фінансових установ спостерігається також тенденція впровадження сучасних інформаційних технологій, таких як: сховища даних (Data WareHouse), використання систем оперативного аналізу даних (OLAP), розробка і впровадження систем підтримки прийняття рішень (DSS), що допомагають приймати оптимальні рішення при вирішенні неструктурованих або слабоструктурованих проблем банківського та фінансового менеджменту.

    Для реалізації інформаційної взаємодії банківських інформаційних систем та систем податкових органів необхідне спільне напрацювання та узгодження законодавчих і нормативних актів на рівні НБУ та керівництва податкових органів України.

Секція “Інформаційні технології та системи в економіці та бізнесі”.

    Секція була найчисельнішою та найпотужнішою, доповіді відображали весь спектр інформаційних технологій, що впроваджуються у різних сферах ринкової економіки. Запропоновані наукові розробки показували основні напрями розвитку інформаційних технологій в автоматизації управління підприємством, державним відомством, створення корпоративних інформаційних систем. Базою для їх створення можуть бути запропоновані економіко-математичні моделі та програмні системи, за допомогою яких можна оптимізувати взаємовідносини бізнесових та державних структур. Пропозиції відзначали конкретикою та концептуальними підходами до модернізації побудови податкової системи України.

Секція “Інформаційні технології в освіті”

    Як було зазначено вище, результати роботи секції мають надзвичайно велике значення практично для усіх напрямів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, зокрема для фінансово-кредитної сфери, в тому числі для податкової служби. Запропоновані підходи та розробки при комплексному підході можуть стати основою для впровадження в Україні єдиного інформаційного освітянського простору. У цьому напрямі існують значні проблеми щодо комп’ютеризації навчальних процесів та доступу до Інтернет, але існуючі наукові розробки дозволяють робити оптимістичні прогнози на майбутнє.

    Секція високо оцінює запроваджені підходи до використання новітніх інформаційних технологій в сфері оподаткування, у тому числі використання дистанційного навчання. Найбільші результати одержані в цій галузі Київським національним університетом ім. Шевченка, Міжнародним центром ЮНЕСКО, Харківським державним політехнічним університетом та ін.

   Секція відзначає тенденції в інформатизації освіти в Україні від створення високоефективних індивідуальних засобів комп’ютерного навчання до створення комп’ютерно-комунікаційних систем, дистанційних технологій освітнього призначення та телекомунікаційних дидактичних середовищ.

   Такі системи створюються за рахунок використання методів штучного інтелекту, моделювання мислення та процесів засвоєння знань.

   У галузі оподаткування об’єктивно існують передумови, що зумовлюють необхідність широкого використання засобів та технологій інформатизації освіти. Серед них - висока динаміка оновлення знань, підвищення культури відносин між податківцями та платниками податків.

Секція “Системи підтримки прийняття рішень”

   Секція об’єднала фахівців з розробки теорії та засобів реалізації систем підтримки прийняття рішень у різних сферах діяльності. Одією із основних завдань кожної корпоративної структури на сьогодні є саме вибір концепції побудови системи підтримки прийняття рішень (СППР), що буде визначати вибір як математичних, так і апаратних засобів реалізації корпоративних інформаційних систем, в середовищі яких будуть функціонувати структурні елементи СППР: розподілені бази даних (сховища даних), системи оперативного аналізу даних (OLAP), бази знань, бази моделей, інформаційні технології в освіті тощо. Доповіді, що прозвучали на секції, свідчать надзвичайно високий науковий потенціал учасників, значну кількість економіко-математичних моделей щодо їх реалізації. Провідною установою у даному науковому напрямі виступив Київський національний економічний університет - кафедра "Інформаційні системи в економіці" на чолі з професором Ситником В.Ф.

Секція “Захист інформації”

   Доповіді на секції засвідчили що питання захисту інформації та безпеки інформаційних технологій в економіці та бізнесі мають виключно важливе значення. Вирішення даного питання залежить як від створення наукових і теоретичних засад безпеки бізнесу та управління, так від розробки та проведення експертизи безпеки програмно-технічних засобів, які використовуються, зокрема, в ДПА, а також безпеки інформаційних потоків у рамках Державної податкової служби.

    Виключно важливе значення мають питання створення методичної системи атестації комп’ютерних систем та мереж для безпечного використання у Державній податковій службі, що стосується персональних комп’ютерів як локальних мереж ДПС, так і особливо тих, що працюють в режимі on-line в глобальних інформаційних мережах (Інтернет).

    Найвищу оцінку мала доповідь щодо економічної кримінології та комп’ютерної підтримки моніторингу криміногенних явищ в економіці України, які повинні включати засоби збору економічної інформації, її аналізу, прогнозування та підтримки прийняття рішень.

    Для попередження несанкціонованих дій зловмисників із середовища співробітників ДПС необхідно зосередити увагу на розвитку засобів та методів багатопараметричної біометричної аутентифікації користувачів комп’ютерних систем та мереж, які з мінімальними економічними затратами без помітного втручання у роботу користувачів зможуть встановити своєчасно спробу несанкціонованого доступу.

РІШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

    Узагальнюючи пленарні та секційні доповіді, дискусії, що відбулися під час секційних засідань, пропозиції секцій, конференція вирішила:

1.Наукові результати конференції

Результати пленарного та секційних засідань узагальнюють стан наукових напрямів зі створення інформаційних технологій та систем в економіці, зокрема, систем підтримки та прийняття рішень, економіко-математичного моделювання у фінансово-кредитній сфері, управлінні підприємство, опордаткуванні.

Конференція вважає за доцільне спрямувати інтереси держави на підтримку досліджень і практичних розробок із наступних напрямків в галузі інформаційних систем і технологій.

-розробки національних стандартів з інформаційних систем, що повинні відповідати міжнародним вимогам;

-створення україно-мовної термінології в галузі інформаційних систем і технологій, запобігаючи цим самим засміченню української мови термінами іноземного походження;

-інтелектуалізація інформаційних технологій.

2.Пропозиції щодо реалізації результатів конференції

Створити науково-методичну раду з систематизації економіко-математичних методів створення експертно-аналітичних систем податкової служби України.

2.1Надати можливість членам науково-методичної ради працювати з експериментальними базами даних (очищеними від конфіденціальних даних) визначених податкових підрозділів для апробації економіко-математичних методів прогнозування надходжень до бюджету та створення розподілених баз даних (спільно з управлінням АІС "Податки", управлінням розвитку та модернізації ДПСУ та зацікавленими відомствами).

2.2. Налагодити тісний контакт управлінь ДПА, ДПА у місті Києві з кафедрою "Інформаційні системи в економіці" Київського національного університету для координації наукових розробок інформаційних технологій в оподаткуванні.

2.2.3 Рекомендувати Академії ДПС України оформити виконання на основі госпдоговірних умовах розробку технічного завдання та економіко-математичних методів створення екпертно-аналітичних систем аналізу впливу мікро та макрофакторів на надходження до бюджету країни, системи автоматизованого відбору платників для документальних перевірок, систем підтримки прийняття рішень в процесах адміністрування податків.

2.2.4 Продовжити адміністрування віртуального форуму конференції на WEB-сторінці Академії ДПС України з метою постійного моніторингу стану наукових розробок у галузі оподаткування та підтримки контактів між учасниками першої міжнародної науково-практичної конференції, передбачивши для цього відповідне фінансування.

2.2.5 Рекомендувати кафедрі інформатики Академії ДПС України активізувати розробку навчальних планів та програм із використанням інформаційних систем (АРМ) у навчальному процесі.

2.2.6 Розробити систему зацікавленості публікації у мережі Інтернет балансових даних та звітів про фінансові результати підприємств усіх форм власності України (форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати" ), що у свою чергу стимулюватиме інвестиційний процес в Україні.

2.2.7 Вийти з клопотанням перед Міністерством освіти і науки України про необхідність створення бюджетної наукової теми з розробки навчально-методичної документації для впровадження інформаційних технологій систем у навчальний процес у вузах України на основі створення моделі гіпотетичного виробничого підприємства.

2.2.8 для прискорення та своєчасного впровадження інформаційних технологій при створенні освітнього середовища ДПА України створити методично-координаційну раду з інформатизації системи освіти для ДПА.

2.2.9 Для реалізації інформаційної взаємодії банківських інформаційних систем та систем податкових органів активізувати спільне напрацювання та узгодження законодавчих і нормативних актів на рівні НБУ та ДПА України.

2.2.10 Рекомендувати розробникам інформаційних систем та підрозділам підприємств та відомств України, що експлуатують ці системи, ширше застосовувати сучасні технологічні засоби (OLAP-системи, сховище даних, програмні агенти), а також системи підтримки прийняття рішень (СППР) та виконавчі інформаційні системи. Вважати за доцільне створити Всеукраїнську науково-практичну школу з проблематики СППР на базі Київського національного економічного університету.

2.2.11 Вважати за необхідне посилити кадровий потенціал щодо впровадження, модифікації та супроводу інформаційних систем. З метою кадрового забезпечення функціонування інформаційних систем звернутись до Міносвіти та Науки України, Кабінету Міністрів України з пропозицією відновлення спеціальності “Інформаційні системи в економіці” (напрям – “Економіка, підприємництво”), передбачити в ній низку спеціалізацій, зокрема:

інформаційні системи в оподаткуванні;
інформаційні системі у банківській справі;
інформаційні системи у фінансовій справі;
інформаційні системи у страховій справі;
інформаційні системи у виробничому менеджменті;
інформаційні системи у бухгалтерському обліку та аудиті;
інші.
2.2.12.Підтримати ініціативу і передбачити виділення фінансових ресурсів для підтримки та розвитку інформаційного серверу з наукових проблем стосовно інформаційних систем та технологій. при Академії ДПС України і КНЕУ. Потенційними джерелами фінансування для подібних робіт можуть бути передбачені на міжвідомчих засадах (спільних проектах) Міністерства освіти, ДПА України, НБУ, Кабінету міністрів.

2.2.13 Для попередження несанкціонованих дій зловмисників із середовища співробітників ДПС необхідно зосередити увагу на розвиток засобів та методів багатопараметричної біометричної аутентифікації користувачів комп’ютерних систем та мереж, які з мінімальними економічними затратами без помітного втручання в роботу користувачів зможуть встановити своєчасно спробу несанкціонованого доступу.

2.3. Організаційні питання

2.3.1 Вважати за доцільне проводити Міжнародну науково-практичну конференцію “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” щороку, по можливості, зберегти склад оргкомітету конференції. Наступну конференцію на цю тему провести в травні 2001 роки.

2.3.2 Надати матеріалам конференції, які опубліковані на інформаційному сервері, статус офіційних публікацій, зареєстрованих у відповідних міністерствах. При необхідності, звернутись до Державного комітету по пресі і Вищої атестаційної комісії.

2.3.3 Створити спеціальний фонд для планування та координації комплексних наукових досліджень у галузі інформаційних технологій в економіці та бізнесі.

2.3.4 Запросити до числа розпорядників фонду керівників наукових установ, які зберегли науковий потенціал і прийняли найбільш активну участь у конференції.

2.3.5 Створити Наукову раду фонду (з правом затвердження рішень директорів та розпорядників фонду), запросивши до неї провідних вчених, які довели спроможність ставити та найбільш ефективно вирішувати сучасні проблеми.

2.3.6 Підтримати проведення регулярних науково-практичних конференцій, що висвітлюють питання використання інформаційних технологій в освіті.

2.3.7 Для покращання організації роботи секції захисту інформації рекомендовано:

більш активно залучати для роботи секції розробників програмно-технічних засобів захисту інформації та підвищення безпеки інформаційних технологій, а також студентів та курсантів Академії ДПС України з метою їх залучення до навчально-наукової роботи;
розглянути питання про створення постійно діючого семінару "Безпечні інформаційні технології в економіці та бізнесі” при Академії ДПС Укураїни із залученням провідних фахівців та науковців усіх наукових та освітніх центрів України.
2.3.8 Для реалізації рішень конференції рекомендувати учасникам сформувати творчі групи за секціями, результати роботи яких розглянути на наступних конференціях.

2.3.9 Відзначити високий рівень підготовки і проведення конференції та рекомендувати керівництву ДПА України преміювати найактивніших членів оргкомітету грошовими преміями.

Рішення складені на основі пропозицій секцій, що наведені у Додатку 1.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Росоловський В.М., заступник Голови ДПА України

СПІВГОЛОВИ :

Білоус В.Т., виконуючий обов’язки ректора Академії ДПС України, к.н. з держ.у.
Ситник В.Ф., завідуючий кафедрою інформаційних систем в економіці КНЕУ, д.е.н.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ :

Тарангул Л.Л., проректор з наукової роботи Академії ДПС України, к.г.н.,

Накай А.І., проректор-директор Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для ДПСУ (Академія ДПС України),

Ріппа С.П., завідуючий відділом інформаційно-облікових сстем науково – дослідного Центру з проблем оподаткування (Академія ДПС України), д.е.н.,

Редич О.В., завідуючий інформаційно-методичним відділом Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для ДПС України (Академія ДПС України).

СЕКРЕТАР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Погорєловська І.Д., завідуюча сектором програмного забезпечення Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для ДПС України (Академія ДПС України).

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Сергієнко І.В., директор інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, академік НАН України,

Гриценко В.І., директор міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем НАН України і Міністерства освіти та науки України, к.т.н.,

Ревенко В.Л., провідний науковий співробітник міжнародного науково- навчального Центру ЮНЕСКО/МПІ інформаційних технологій та систем НАН України і Міністерства освіти та науки України, д.е.н.,

Смолій Я.В., заступник голови правління АППБ “АВАЛЬ”,

Кулішов В.І., начальник управління наукових досліджень та наукових закладів ДПА України, к.ф.-м.н.,

Катерноза К.О., заступник начальника управління модернізації ДПС України ДПА України,

Семирга М.І., начальник Головного управління АІС “Податки” ДПА України,

Кузнєцов П.Ю., начальник відділу Головного управління АІС “Податки” ДПА України,

Татаринов О.П., начальник відділу управління наукових досліджень та наукових закладів ДПА України,

Татарчук М.І., декан факультету перепідготовки КНЕУ, к.е.н., доцент;

Савченко А.С., член правління НБУ, директор департаменту інформатизації,

Лесюк Ю. М., провідний спеціаліст консалтінгової групи “BARENTS”,

Антоненко В.М., завідуючий кафедрою інформатики Академії ДПС України, к.т.н.,

Мацелюх Н.П., начальник організаційно-наукового відділу Академії ДПС України,

Костюк В.І., завідуючий кафедрою технічної кібернетики Національного технічного університету України “КПІ”, директор НДІ системних технологій, професор,

Хиленко В.В., професор Академії державного управління при Президентові України, д.т.н.,

Сіверський П.М., заступник керівника секретаріату Центральної виборчої комісії,

Твердохліб М.Г., головний редатор ж-лу "Економіко-математичне моделювання", д.е.н., професор КНЕУ;

на головну

на початок