Секція 4. Інформаційні системи і технології в економіці
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

корпус юридичного факультету, кім. 302, 308

Керівники секції:

Ільченко Михайло Юхимович, д.е.н., професор, проректор з наукової роботи, Національний технічний університет України “КПІ”
Ємченко Юрій Борисович, начальник Департаменту розвитку та модернізації податкової служби ДПА України
Яцишин Юрій Володимирович, к.ф.-м.н., завідувач кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України  
Сафронова Ірина Олексіївна, ст. викладач кафедри інформаційних систем і технологій Академії ДПС України

Доповіді:

Підсекція 4 – 1. "Інформаційні системи і технології в економіці"

1. Методологические аспекты организации маркетинга компании в гипермедийной среде Internet
Щедрина Олена Іванівна, к. е. н.,
доцент (Київський національний економічний університет)
2. Закономірності та принципи побудови системи ймовірнісно-автоматних моделей динаміки регіонального ринку праці
Карпець Елеонора Петрівна, к.е.н.,
н.с. (Інститут кібернетики НАН України)
3. Логістично-ймовірносна економіко-математична модель процесу функціонування системи обробки інформації
Корнійчук М.Т., Капишон В.Г., Овчаров О.О. (Київський національний економічний університет) 4. Стохастично-ймовірнісна модель оптимізації систем обробки інформації з неідентичним резервуванням
Наконечний С.І., Совтус І.К., Тетерятник В.Д. (Київський національний економічний університет) 5. Інформаційні технології та інструментальні засоби обробки даних маркетингових досліджень з використанням анкет
Пінчук Ніна Степанівна, к.е.н. Орленко Наталія Степанівна, к.е.н. (Київський національний економічний університет)
6. Использование информационных технологий для оценки деятельности экономических систем
Андрощук Надежда Анатольевна, доцент, к.э.н. (Винницкий государственный аграрный университет)
7. Моделювання економічних задач за допомогою мереж
Петрі Анісімова Людмила Анатолієвна, асистент (Київський національний університет)
8. Проектирование процессов в системах управления потоками работ, документов и знаний Луганский А.М., Лубенец К.Н., Орлов П.И. (Национальний университет внутренних дел)
9. Побудова інтелектуальних систем із застосуванням технологій data mining
Нікольський Юрій Володимирович, к.ф.-м.н.,
доцент (Державний університет “Львівська політехніка”)
Яцишин Юрій Володимирович, к.ф.-м.н.,
доцент (Академія ДПС України)
10. Алгоритми та програмні засоби для декомпозиції складних економічних систем
Базилевич Роман Петрович, д.е.н.,
професор, академік АІН України, завідувач кафедри програмного забезпечення (Державний університет “Львівська політехніка”)
Подольський Ігор Володимирович, аспірант
Базилевич Петро Романович, менеджер
11. Роль та особливості створення логістичних інформаційних систем 
Бережна Леся Віталіївна,
ст. викладач кафедри фінансів (Черкаський державний технологічний університет)
12. Нейронечітке моделювання експортних відносин України з Росією
Бойцун Наталія Євгенівна, д.т.н.,
професор, завідувач кафедри міжнародних фінансів
Кисельова Олена Михайлівна, к.е.н.,
ст. викладач кафедри міжнародних фінансів (Дніпропетровський національний університет)
13. Реалізація функцій керування взаємовідношеннями з клієнтами crm в інформаційних системах управління
Гордієнко Ірина Василівна, доцент,
к.е.н. (Київський національний економічний університет)
14. Інформаційні технології та інноваційна модель розвитку економіки
Онишко Світлана Василівна, к.е.н.,
ст.н.с., заступник проректора з наукової роботи (Академія ДПС України)
15. Використання економіко-математичних методів як засобу самовдосконалення та консалтингу
Грачова Тамара Яківна,
інженер (Інститут кібернетики НАН України)
16. Офшорний бізнес у сфері програмування
Єжова Людмила Федорівна, к.е.н.,
доцент кафедри інформаційного менеджменту (Київський національний економічний університет) 17. Об опыте создания автоматизированной системы учета и управления земельными ресурсами региона
Козин И.В., к.ф.-м.н.,
доцент
Баштанник О.И., ст. инженер (Запорожский государственный университет)
18. Нова економіка: проблеми і рішення
Краснова Тетяна Давидівна, к.т.н.
Іванова Лариса Іванівна,
викладач кафедри інформаційних систем і технологій (Академія ДПС України)
19. Застосування інформаційних технологій для виявлення криміногенних чинників у фінансово-економічній сфері
Бондаренко Людмила Миколаївна, к.ф.-м.н.,
доцент Жук Петро Федорович, д.ф.-м.н.,
доцент, в.о. проректора з наукової роботи (Херсонський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ)
20. Оцінка стану використання комп’ютерної техніки в контрольно-ревізійній роботі
Калюга Євгенія Василівна, к.е.н.,
доцент (Академія ДПС України)
21. Характерні особливості й перспективи розвитку інформаційних систем у сучасних умовах ринкової економіки України
Супрунюк Юрій Іванович
(Київський національний економічний університет)
22. Информационные технологии как фактор глобализации инвестиционно-инновационных процессов

Цюпко Сергій Вікторович, к.е.н.,
директор
(Центр наукових досліджень)
23. Використання діючих в Україні стандартів для розробки систем та програмного забезпечення
Грицаєв Віталій Костянтинович, доцент, к.т.н.,
начальник Управління організації та забезпечення впровадження інформаційних технологій Департаменту розвитку та модернізації державної податкової служби України
24. Использование информационных систем моделирования бюджетной политики
Солодухин Станислав Владимирович,
ассистент (Запорожская государственная инженерная академия)
25. Підходи до моделювання інвестиційних процесів в електроенергетичній галузі
Галіцин Володимир Костянтинович, к.е.н., доцент
Кубрушко Юрій Олександрович,
аспірант (Київський національний економічний університет)
26. Застосування інтегрованих показників для оцінки рівня соціально-економічного розвитку регіонів
Тарангул Людмила Леонідівна, к.г.н., проректор з наукової роботи
Коляда Тетяна Анатолієвна, к.е.н.,
старший науковий співробітник (Академія ДПС України)
27. Модель оцінки конкурентних переваг інтернет-провайдера
Гороховський О.В.,
директор департаменту КБ “Приватбанк”
28. Формування бюджету комплексних кампаній з реклами та стимулювання збуту
Ткаченко Ігор Іванович,
здобувач Тернопільської академії народного господарства
29. Питання організаційної політики при cтворенні віртуального офісу
Денісова Ольга Олександрівна, к.е.н., доцент
(Київський національний економічний університет)

Підсекція 4 – 2. "Моделювання економічних процесів"

1. Информационная поддержка организации виртуальных предприятий
Тимашова Лиана Анатольевна,к.э.н.,
заведующая отделом
Козлова Вера Павловна, главный инженер-программист
Лещенко Валентина Андреевна,
научный сотрудник
Шейко Ольга Юрьевна,
научный сотрудник (Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем НАН и МО Украины)
2. Проблеми та напрями створення інформаційних систем (на прикладі АПК)
Точилін Віктор Олександрович, д.е.н.,професор
Харенко Світлана Борисівна,
аспірант (Інститут економічного прогнозування НАН України)
3. Поєднання різних підходів щодо обліку і аналізу фінансових результатів діяльності з використанням комп’ютерної техніки
Вдовенко Наталія Михайлівна
(Київський національний економічний університет)
4. Застосування методів багатовимірного шкалювання для оцінки платоспроможності сільськогосподарських підприємств
Волонтир Людмила Олексіївна
(Вінницький державний аграрний університет)
5. Автоматизована обробка матеріалів обстежень ділової активності підприємств
університет)
6. Документообіг для державних установ та комерційних організацій

Гудзенко Микола Антонович, головний спеціаліст
Парахін Валентин Володимирович,
директор (Українська комп’ютерна лабораторія)
7. Информационно-аналитическая система моделирования экономического роста предприятия
Иванов Николай Николаевич, доцент,
к.т.н. (Запорожская государственная инженерная академия)
8. Технології віртуальних підприємств 
Козак Ірина Антонівна, к.е.н.,
доцент кафедри інформаційних систем (Київський національний економічний університет)
9. Экономико-математическое моделирование инвестиционных программ в судоходстве
Лапкин Александр Иванович, к.э.н.,
докторант Одесського національного морского университета
10. Интеллектуализация систем управления производством
Мейтус Владимир Юльевич, к.ф.-м.н.
(Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем НАН и МО Украины)
11. Організація електронного документообігу в корпоративних інформаційних системах
Татарчук Микола Іванович, к. е. н.,
доцент (Київський національний економічний університет)
Сапун А.В.,
заступник начальника відділу управління розвитку фондового ринку (Фонд державного майна України)
12. Функциональные и информационные аспекты виртуальных предприятий
Тимашова Лиана Анатолиевна, к.э.н., зав.отделом
Каминский А.Г., аспирант
Гончаренко О.И., аспирант
(Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем НАН и МО Украины)
13. Інформаційні технології в антикризовому управлінні підприємством
Тимашова Ліана Анатоліївна, к.е.н.,
зав.відділом
Степаненко Ольга Петрівна
(Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем ЮНЕСКО Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України)
14. Корпоративная информационная система управления финансами
Порохня Василий Михайлович, професор, д.т.н.
Павлова Юлия, студент (Запорожская государственная инженерная академия)
15. Технологія застосування інформаційних систем, що адаптуються в автоматизації управління підприємством
Камінський Олег Євгенович, к.е.н.,
ст. викладач (Київський національний економічний університет)
16. Информационные технологии в проектировании и контроллинге логистических бизнес-процессов виртуальных предприятий
Тур Людмила Петровна ,к.ф.-м.н., ст. научный сотрудник
Музалева Валентина Алексеевна, главный инженер программист
Таран Лариса Юрьевна, главный инженер программист
Яненко Лариса Александровна, главный инженер программист
(Международный научно-учебный центр ЮНЕСКО информационных технологий и систем НАН и МО Украины)
17. Переоцінка основних засобів підприємств та інформаційні технології її забезпечення
Лебідь Наталія Петрівна, к.геогр.н.,
начальник управління оцінки майна та фінансово-господарського аналізу, Фонд державного майна України
18. Шляхи удосконалення системи управління в умовах інформатизації
Цимбалюк Світлана Ярославівна, к.е.н.
Сафронова Ірина Олексіївна, ст. викладач
Іванова Тетяна Сергіївна, ст. викладач (Академія ДПС України)
19. Моделювання бізнес-процесів на підприємстві
Помазун Оксана Миколаївна,
асистент кафедри інформаційних систем в економіці (Київський національний економічний університет)
20. Моделювання показників договорів страхування життя  
Брильов Сергій Іванович, к.е.н., доцент,
Гуманітарний університет “ЗІДМУ”
21. Комп’ютерні технології в управлінні запасами підприємства
Чугаєв Анатолій Олександрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу
Постіл Степан Дмитрович, к.т.н., доцент (Академія ДПС України)
22. Методи та інструментальні засоби для управління агробізнесом
Морозюк Тетяна Володимирівна,
аспірантка
(Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МО України)
23. Застосування інформаційних технологій для моделювання і аналізу діяльності компаній
Мосій Любомир Євгенійович, аспірант (Тернопільська академія народного господарства)
24. Принципова схема автоматизації розрахунків лізингових платежів на заходах програми Excel

Розмислов Олександр Миколайович,
ст. викладач (Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля)
25. Обґрунтування доцільності здійснення інформаційного інжинірингу підприємства
Кірільєвніна Олена Олександрівна,
аспірантка (Київський національний економічний університет)
26. Модель эколого-экономической оценки эмиссии парниковых газов при производстве энергии в Украине
Ковальчук Константин Федорович, д.э.н., профессор
Губинская Дарья Алексеевна, аспирант (Национальная металлургическая академия Украины)
27. Мониторинг эластичности спроса на колесопрокатную продукцию
Ковальчук Константин Федорович, д.э.н., професор
Буряк Р.А., соискатель (Национальная металлургическая академия Украины)

на головну

на початок