Рішення по секції № 5

Системи підтримки прийняття рішень

ТРЕТЬОЇ  МІЖНАРОДНОЇ  НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

“Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”
м. Ірпінь, Академія ДПС України, 15 -17 травня 2002 р.

1. Організувати видання міжвідомчого наукового збірника "ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ   В  ЕКОНОМІЦІ", в якому публікувати кращі наукові праці за результатами конференції.

Запропоновано на посаду:

Відповідального редактора - Росоловський В.М., к.т.н.

Наукового редактора - академік Геєць В.М.

Відповідального секретаря -  Ріппа С.П., д.е.н.

Редакційна колегія: Геєць В.М., Мельник П.В., Ситник В.Ф., д.е.н., професор, Ріппа С.П., д.е.н., доцент, Костіна Н.І., д.е.н., професор, Ревенко В.Л., д.е.н., професор

2. У збірник матеріалів конференції включити наступні тези:

1.Дейтамайнінг у СППР: концепція, розвиток, технології

Ситник В.Ф., д.е.н., професор, КНЕУ

2. Використання ієрархічних лінійних моделей економіки для аналізу монетарної політики в Україні

Ревенко В.Л., д.е.н., професор, провідний науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України;

Домрачев В.М., к.ф.-м.н., доцент, Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу

3. Економетричне моделювання в управлінні кредитними ризиками

Терещенко Т.О., к.е.н., доцент, професор, КНЕУ

4. Диференціальна залежність інфляційного податку

Сторожук Є.А., д.ф.-м.н., професор; Коляда Ю.В., к.т.н., доцент; Юн І., Корнєв Е. (Академія ДПС України)

5. Налог на имущество и его влияние на экономическую активность предприятия

Рева Т.М., к.э.н., доцент, Днепропетровский государственній финансово-экономический інститут

6. Технологія побудови експертних систем

Галузинський Г.П., доцент, к.е.н., КНЕУ

7. Метамовна модель баз знань для систем підтримки прийняття рішень

Ріппа С.П., д.е.н., доцент, начальник відділу Науково-дослідного центру з проблем оподаткування, Академія ДПС України

8. Особливості інформатизації управління надзвичайними ситуаціями

Одинець В.А., доцент кафедри інформаційних систем і технологій, Академія ДПС України

9. СППР у сфері обслуговування населення

Іванова О.Є., асистент кафедри інформаційних систем в економіці, КНЕУ

10. Прогнозування поведінки фінансових інструментів за допомогою системи підтримки прийняття рішень фінансового аналізу

Курков М.С., асистент,  КНЕУ

11. СППР у аграрному менеджменті

Тесленко Г.С., доцент, к.е.н., КНЕУ

12. До проблеми дослідження інформаційної ефективності фондів ринку

Швабій К.Ів., ст. наук. співробітник, к.е.н., Академія ДПС України

13. Інформаційний контроль діяльності підприємств: шляхи впровадження

Калюга Є.В., к.е.н., доцент, Академія ДПС України

Єгарміна В.Д., начальник управління контролю місцевих податкових органів Головного управління внутрівідомчого контролю ДПА України

Юрченко К.Г., викладач Київського торгівельно-економічного університету

14. Деякі шляхи побудови машинних баз даних

Городній О.В., КНЕУ

15. Багатоаспектний менеджмент - як основа управління підприємств

Гончар Л.І., аспірант, КНЕУ

16. Застосування інформаційних систем на основі когнітологічних АРМ для підвищення ефективності  податкової роботи Ганах Н.І., доцент, к.е.н., АДПСУ;  Антонов В.М., доцент, к.т.н., Національний університет ім.Т Шевченко

17. Мультиагентні системи для управління логістичними бізнес-процесами на підприємствах

Гужва В.М., ст. викладач, КНЕУ

18. Проблеми створення СППР на базі OLAP-технологій

Галяпа О.В., аспірант, КНЕУ

19. Автоматизація обробки матеріалів Всеукраїнського перепису населення

Годун В.М., доцент, к.е.н.; Каранфілов М.С., ст. викладач  (КНЕУ)

20. Необхідність прийняття превентивних рішень при впровадженні інформаційних технологій

Погорєловська І.Д., Академія ДПС України

21. Аналіз функціонування національних інформаційно-обчислювальних систем статистики

Кельдер Т. Л., доцент, к.е.н., Запорізький державний університет

22. Актуарні моделі прийняття рішень у системах пенсійного забезпечення

Ріппа М.Б., ст. викладач, ТАНГ

23. Застосування нейромережних методів кластеризації при прийнятті рішень з фінансового інвестування

Бабур С.М., аспірант, КНЕУ

24. Оценка и выбор информационно-интеллектуальных технологий

Бандорина Л.Н., асистент; Ковальчук К.Ф., д.э.н., профессор (Национальная металлургическая академия Украины)

25. Дослідження задач прийняття рішень з управління фінансовими потоками фірми

Денісова О.О., к.е.н., доцент; Карпенко С.Ю., аспірант (КНЕУ)

26. Аналіз сучасних напрямів застосування інформаційних технологій у моделюванні економічних систем

Дербенцев В.Дж., к.е.н., асистент; Семьонов Д.Є., асистент (кафедра інформатики, КНЕУ)

27. Концептуальная модель системы интеллектуальной поддержки принятия  решений в страховании

Богачев Н.Ю., аспірант, Национальная металлургическая Академия Украины

28.Сучасні математико-кібернетичні методи, що застосовуються у системах підтримки прийняття рішень

Циганов О.Є., аспірант, КНЕУ

29. Розробка параметризованого програмного комплексу аналізу фінансового стана підприємства і прийняття рішень по інвестиційних проектах

І.В. Клименко, к.ф.-м.н.; Я.М. Степанова, Д.О. Брискін

 

Керівники секції  :

 Ситник В.Ф., професор, д.е.н.

Ріппа С.П., д.е.н.

Погорєловська І.Д.

на головну

на початок